NP.6220.1.6.2021/ 16                                                                                                                 
Zgorzelec, dnia 27 maja 2021 r.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zgorzelec
 
Wójt Gminy Zgorzelec, na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735), w myśl zapisu art. 74 ust.3 i 3a, w związku z art. 33 ust.1, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), zwanej dalej ooś, w związku z prowadzonym postępowaniem wszczętym na wniosek złożonym przez Panią Martę Magaj działającą na podstawie Pełnomocnictwa z dnia 10.03.2021 r. na rzecz inwestora Spółki Tacakiewicz Sp. z o.o. Ferma Kresek Sp. k., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:„Budowie zespołu hal przemysłowo – magazynowo - usługowych z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr ewid.: 447/1, 447/3, 447/4, 447/5, 449/2, 451/1, 451/3, 451/6, 451/7, 451/8, 451/9, 451/10, 451/11, 451/12, 452, 453, 454 obręb Jędrzychowice, gmina Zgorzelec,jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, informuje, co następuje:
 1. Uzyskano uzgodnienia, co do konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia wydane przez:
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu - opinia nr sygn. WOOŚ.4220.239.2021.AW.1 z dnia 27 kwietnia 2021r., o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia Raportu,
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu - postanowienie nr sygn.
   ZNS.9022.3.13.2021.MW z dnia 27 kwietnia 2021r., wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Zgorzelcu, opinia nr sygn. WR.ZZŚ.6.435.25.2021.KS z dnia 28 kwietnia 2021r. (data wpływu do tut. organu 04.05.2021r.) o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 1. Postanowieniem nr sygn. NP.6220.1.6.2021/15 z dnia 26 maja 2021r. Wójta Gminy Zgorzelec nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla rzeczonej inwestycji oraz konieczność sporządzenia Raportu o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko, z uwzględnieniem zawartych w opiniach wytycznych. Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do SamorządowegoKolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, wniesione za pośrednictwem Wójta Gminy Zgorzelec, w terminie siedmiu dni, od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.
 1. W myśl art. 33 ust.1 pkt. 1 oraz 5-8 ustawy ooś, informuję, że strony mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami sprawy w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5, w godz. 800 do 1400, tel. 75-77-214-31), jak również składać uwagi i wnioski dot. przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Wójt Gminy Zgorzelec
                                                                                                                                               /-/ Piotr Machaj 
   
Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- tablica informacyjna – Jędrzychowice
4.Obszar oddziaływania w części - teren gminy Pieńsk, UMIG Pieńsk
Do wiadomości: Pełnomocnik Pani Marta Magaj
 
Sprawę prowadzi: Ewelina Szostak-Stawowa   (tel. 75 77 214 31)