Zgorzelec, dnia 31 maja 2021 r.
NP.6220.1.2.2021/13
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zgorzelec
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
    Wójt Gminy Zgorzelec, na podstawie art. 49 § 1 i 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej kpa,oraz art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.), zwanej dalej ooś
 
informuje
 
że w dniu 31 maja 2021r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek złożony przez Pana Wojciecha Zielińskiego – Prezesa Zarządu spółki oraz Pana Kacpra Ściesiek – Członka Zarządu Spółki, działających na rzecz Spółki ST Sp. z o.o., z siedzibą ul. Rataja 21, 59-220 Legnica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Białogórze 1 o mocy ok 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działek 134/2, 137/4 i 137/5, Obr. Białogórze, gmina Zgorzelec, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 
W związku z powyższym, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 9 i 10 kpa, w nawiązaniu do art. 33 ust.1 ustawy ooś, ponieważ przedmiotowe postępowanie wymaga udziału społeczeństwa informuję, o możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami sprawy w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5, w godz. 800 do 1430, tel. 75-77-214-31), jak również składania uwag i wniosków dot. przedsięwzięcia w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
 
Dodatkowo, informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w przedmiocie sprawy, wydaje się po uzyskaniu uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zgorzelcu oraz organem właściwym do wydania oceny wodnoprawnej tj. Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a wnioski do w/w organów skierowane zostały w dniu 31.05.2021r. W związku z tym, rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień.
 
Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, zgodnie zatem z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, w związku z art.49 ustawy kpa, o etapach niniejszego postępowania, strony będą zawiadamiane poprzez publiczne obwieszczenie.
 
Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 
Wójt Gminy Zgorzelec
                                                                                                                                         /-/ Piotr Machaj    
 
Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- Sołtys wsi Białogórze
 
Do wiadomości: ST 2 Sp. z o.o.
Sprawę prowadzi:Inspektor: Ewelina Szostak-Stawowa, Tel. 75  77  214  31