NP.6220.1.4.2021/ 20                                                                                                              Zgorzelec, dnia 11 czerwca 2021 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Zgorzelec

 

Wójt Gminy Zgorzelec, na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735), w myśl zapisu art. 74 ust.3 i 3a,  w związku z art. 33 ust.1, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), zwanej dalej ooś, w związku z prowadzonym postępowaniem wszczętym na wniosek złożonym przez Pana Wojciecha Zielińskiego – Prezesa Zarządu Spółki oraz Pani Agnieszki Zielińskiej - Wiceprezesa Spółki, działających na rzecz  Solar Technics Sp. z o.o. – Sp. k., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Białogórze 2  o mocy do 55 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 48/1, 49/1, 49/2, 50/1, 51/1, 52/1, 62/1, 64/1,64/4, 64/5, 65, 69/3, 72/385, 83, 84, 85, 212/1, 212/4, 213, 214, 215, 216/2, 218/3, 218/7, 218/8, 218/9, 220, 221, 222, 231/6, 277, 278, 281/1, 284, 288, 290/2, 290/3, 296/1, 333, 334, 336 Obręb Białogórze, gmina Zgorzelec”, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, informuje, co następuje:

 

1.       Uzyskano uzgodnienia, co do konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia wydane przez:

·         Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu - postanowienie nr sygn.
ZNS.9022.3.14.2021.MW z dnia 04 maja 2021r., wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - z zastrzeżeniem konieczności wykonania analizy po realizacji przedsięwzięcia uwzględniającą oddziaływania w zakresie poziomu emitowanego hałasu oraz promieniowania elektromagnetycznego dla najbliższej zabudowy mieszkaniowej związanej                         z pobytem ludzi;

·         Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu - postanowienie nr sygn. WOOŚ.4220.272.2021.AG.1 z dnia 06 maja 2021r., o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i konieczności sporządzenia Raportu,

·         Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Zgorzelcu, opinia nr sygn. WR.ZZŚ.6.435.27.2021.KS z dnia 07 maja 2021r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia Raportu.

 

2.       Postanowieniem nr sygn. NP.6220.1.4.2021/19 z dnia 09 czerwca  2021r. Wójta Gminy Zgorzelec nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla rzeczonej inwestycji oraz konieczność sporządzenia Raportu o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko,                             z uwzględnieniem zawartych wytycznych.

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                           w Jeleniej Górze, wniesione za pośrednictwem Wójta Gminy Zgorzelec, w terminie siedmiu dni, od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

 

3.       W myśl art. 33 ust.1 pkt. 1 oraz 5-8 ustawy ooś, informuję, że strony mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami sprawy w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec,                ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5, w godz. 800 do 1400, tel. 75-77-214-31), jak również składać uwagi i wnioski dot. przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wójt Gminy Zgorzelec

                                                                                                                                        /-/ Piotr Machaj    

Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia

1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec;

3. Miejsce realizacji inwestycji- tablica informacyjna – Białogórze;

4. Obszar oddziaływania inwestycji na terenie gminy Siekierczyn – Urząd Gminy Siekierczyn

 

Sprawę prowadzi:  Ewelina Szostak-Stawowa   (tel. 75 77 214 31)