Zgorzelec, dnia 2021-06-23

NP.6733.9.2021/15

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZGORZELEC

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),

 

podaje się do publicznej wiadomości

 

fakt zawieszenia z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną rozbudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami i wypustkami przyłączy w granicach działek o numerach ewidencyjnych 102/8, 102/9, 102/10, 102/11, 102/12, 162/2, obręb Koźmin, gmina Zgorzelec, wszczęte na wniosek Pana Wojciecha Kasprzyka, do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości
i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70,
59-900 Zgorzelec, pok. 5a, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.

 

 

WÓJT

 

mgr inż. Piotr Machaj

 

 

 

Miejsce umieszczenia obwieszczenia:

1.       Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.

2.       Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa: www.bip.gmina.zgorzelec.pl.

3.       Tablica ogłoszeń sołectwa Koźmin.

 

 

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Pieknik

tel. 75 77 214 46

nr pok. 5a