Zgorzelec, dnia 2021-06-24
NP.6733.7.2021/21
 
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),
 
podaje się do publicznej wiadomości
 
fakt zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Rozbudowie sieci wodociągowej w granicach działek o numerach ewidencyjnych 231/19 i 231/31, obręb Osiek Łużycki oraz 91/1 i 107/23, obręb Łomnica, gmina Zgorzelec – decyzja Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 24.06.2021 r. znak: NP.6733.7.2021/20.
 
Inwestorzy: Pani Iwona Sonnek, Państwo Małgorzata i Jarosław Sonnek, Pani Paulina Wiśniewska, z pełnomocnictwa których działa Pan Tomasz Witek.
 
         Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, pokój nr 5a, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
 
                                  Z up. Wójta
                                  mgr Marek Wolanin
                                  Z-ca Wójta
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa www.bip.gmina.zgorzelec.pl
  3. Tablica ogłoszeń sołectwa Osiek Łużycki.
  4. Tablica ogłoszeń sołectwa Łomnica.
 
 
 
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a