NP.6220.1.5.2021/ 17                                                                                                              Zgorzelec, dnia 24 czerwca 2021 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Zgorzelec

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                 o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), w myśl art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735), Wójt Gminy Zgorzelec, w toku postępowania na wniosek złożony przez Pana Mariana Droń - Architektura Nova Sp. z o.o., działającego na podstawie Pełnomocnictwa z dnia 16.12.2020r. na rzecz inwestorów Leszka Koprowicza i Andrzeja Świda, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie hali magazynowo -logistycznej z zapleczami socjalno-biurowymi, stacją LNG, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą oraz usunięciem kolizji  z istniejącym uzbrojeniem terenu  na dz. nr 281/4, 282/6, 283/6, 284/6, 285/6, 291/1, 291/3, 291/4, 291/5, 291/6, 292/2, 297/1, 297/3, 298/1, 298/2, 299, 300/2, 307/2, 308/2, 309/2, 658/6 i na części dziełek nr 290/6 i dz. nr 297/4, AM-2, Obręb Jędrzychowice, Gmina Zgorzelec”,

zawiadamia Strony o:

·         Przedłożeniu przez wnioskodawcę Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla w/w zamierzenia.

·         Inwestor złożył Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, poszerzając zakres inwestycji o posadowienie stacji LNG dla zasilania w gaz ziemny na cele grzewcze budynków – Stacji zagazowania skroplonego metanu oraz zbiornik pionowy kriogeniczny o pojemności do 50 m3 wraz  z parownicą odbudowy ciśnienia (parownice atmosferyczne do 1250 Nm3/h każda).

·         W związku z wprowadzoną koncepcją, zmianie ulega kwalifikacja pierwotnie przyjętego zamierzenia (nie obejmującego wcześniej instalacji stacji LNG) o wskazanie dodatkowych punktów – ponieważ jej zakres mieści się w katalogu przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 31 i 37e Rozporządzenia Rady Ministrów                 z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839).

·         W dniu 24 czerwca 2021r. tut. organ przekazał ww. dokumentację „Raport” do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zgorzelcu
z wnioskiem o ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych
w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wójt Gminy Zgorzelec

                                                                                                                                        /-/ Piotr Machaj    

Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia

1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.

3. Miejsce realizacji inwestycji- tablica informacyjna - Jędrzychowice

Do wiadomości: Marian Droń Architektura Nova Sp. z o.o.