Zgorzelec, dnia 01 lipca 2021 r.
NP.6220.1.10.2019/47
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zgodnie z art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735)
 
zawiadamiam
że Wójt Gminy Zgorzelec, po uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia w związku z prowadzoną oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Zgorzelcu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – pismem sygn. WR.ZZŚ.6.435.19.2020.KS z dnia 04.02.2021 r., w którym podtrzymał swoje stanowisko przedstawione w wydanej wcześniej opinii WR.ZZŚ.6.435.19.2020.JK z dnia 24 lutego 2020r.;
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu – Postanowienie nr sygn. ZNS.9022.3.4.MW.2021 z dnia 23.02.2021r. – opiniujące pozytywnie warunki realizacji inwestycji z koniecznością analizy porealizacyjnej;
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu – Postanowienie nr sygn. WOOŚ.4221.25.2021.AW.4 z dnia 24.06.2021r.,
zakończył postępowanie wszczęte na wniosekPani Moniki Łuczak - pełnomocnika działającego na rzecz Spółki LAURAN Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław, w sprawiewydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 205/6, Obręb Przesieczany” Gmina Zgorzelec, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Jednocześnie zawiadamia się, że w celu zapobiegania ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaną uwzględnione wszystkie warunki nałożone przez organy opiniujące.
W związku z powyższym, stosownie do art. 10 § 1, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuje się o możliwości zapoznania się,w terminie do 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia, osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec (ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 5), w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (nr telefonu 75 77 214 31). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego organu.
Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.                                                          
Wójt Gminy Zgorzelec
 
                                                                                                                                               /-/ Piotr Machaj      
  
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- tablica ogłoszeń w m. Przesieczany
Sprawę prowadzi:
Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77 21 431