NP.6220.1.6.2021/ 21                                                                                                                  Zgorzelec, dnia 07 lipca 2021 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Zgorzelec

 

Wójt Gminy Zgorzelec, na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735), w myśl zapisu art. 74 ust.3 i 3a,                    ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), zwanej dalej ooś, w związku z prowadzonym postępowaniem wszczętym na wniosek złożonym przez Panią Martę Magaj działającą na podstawie Pełnomocnictwa z dnia 10.03.2021 r. na rzecz inwestora Spółki Tacakiewicz Sp. z o.o. Ferma Kresek Sp. k., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:„Budowie zespołu hal przemysłowo – magazynowo - usługowych z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr ewid.: 447/1, 447/3, 447/4, 447/5, 449/2, 451/1, 451/3, 451/6, 451/7, 451/8, 451/9, 451/10, 451/11, 451/12, 452, 453, 454 obręb Jędrzychowice, gmina Zgorzelec, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, informuje, co następuje.

 

1.       Postanowieniem nr sygn. NP.6220.1.6.2021/20 z dnia 05 lipca 2021r. Wójta Gminy Zgorzelec zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji w/w przedsięwzięcia, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z wydanym postanowieniem Wójta Gminy Zgorzelec NP.6220.1.6.2021/15 z dnia 26 maja 2021r.

2.       Na podstawie art. 69 ust. 5, ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.

3.       Na podstawie art. 63 ust. 5a, ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) jeżeli w terminie
3 lat od dnia zawieszenia postepowania, o którym mowa w ust. 5, strona nie złoży raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za wycofane.

 

Informuję, że strony mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami sprawy w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5, w godz. 800 do 1400, tel. 75-77-214-31), jak również składać uwagi i wnioski dot. przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

Wójt Gminy Zgorzelec

                                                                                                                                                                 /-/ Piotr Machaj     

 

Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia

1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.

3. Miejsce realizacji inwestycji- tablica informacyjna – Jędrzychowice

4.Obszar oddziaływania w części - teren gminy Pieńsk, UMIG Pieńsk

 

Sprawę prowadzi:  Ewelina Szostak-Stawowa   (tel. 75 77 214 31)