NP.6131.3.5.2021/4                                                                                                                                Zgorzelec, dnia 27 lipca 2021 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Zgorzelec

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

    Wójt Gminy Zgorzelec, na podstawie art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), w związku z art. 83a
ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)

 

informuje strony

 

·         że w dniu 27 lipca 2021r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek złożony przez Pana Krzysztofa Kuźmińskiego umocowanego do reprezentowania Spółki POLFARMER Sp. z o.o. z siedzibą w m. Jerzmanki nr 23, 59-900 Zgorzelec w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 14 sztuk drzew oraz krzewów z powierzchni porastania 48 m2 rosnących w granicach dz. nr 497/57, 497/11, 497/4, AM-2, Obr. Jerzmanki, gm. Zgorzelec, w związku z zamierzeniem budowy infrastruktury technicznej w postaci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej oraz dróg wewnętrznych na projektowanym osiedlu domków jednorodzinnych  w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej – Etap II;

 

·         że przeprowadzenie dowodu- oględziny terenowe poprzedzające wydanie decyzji o wycince przedmiotowych drzew, odbędzie się dnia 19.08.2021r., o godzinie: 10.00, miejsce rozpoczęcia oględzin - przy nieruchomości dz. nr 497/48 (od ul. Ułańskiej Zgorzelec).

 

·         strona ma prawo brać czynny udział w przeprowadzaniu dowodu, zadawać pytania oraz składać wyjaśnienia;

 

·         stosownie do art. 10 § 1, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w terminie do 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia lub uzupełnić materiał dowodowy, w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 5.

 

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wójt Gminy Zgorzelec

                                                                                                                                        /-/ Piotr Machaj    

 

Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia:

1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.

3. Miejsce realizacji inwestycji- m. Jerzmanki

Sprawę prowadzi: Inspektor: Ewelina Szostak-Stawowa, Tel. 75  77  214  31