NP.6220.1.9.2021/9                                                                                     Zgorzelec, dnia 28 lipca 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Zgorzelec

 

Wójt Gminy Zgorzelec, na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2, w związku z pkt 7 ustawy z dnia                                3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zgodnie z art. 49  § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735)

podaje do publicznej wiadomości informację

 

że w dniu 28.07.2021r. wszczął postępowanie administracyjne na wniosek złożony przez Panią Katarzynę Wojtas Pełnomocnika Zarządu, umocowanej i działającej na rzecz Spółki PES 9 z siedzibą przy ul. Wróbla 24 lok. nr 1, 02-736 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Instalacja Fotowoltaiczna „Mikułowa II” na renaturalizowanych terenach rolnictwa intensywnego Gminy Zgorzelec, wraz z przyłączem do Głównego Zasilania „GPZ Mikułowa”, realizowanego na terenach gruntów położonych w obrębie wsi Gronów, Sławnikowice, Pokrzywnik, Przesieczany, Gmina Zgorzelec, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

W związku z powyższym, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 33 ust.1 pkt 7 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, o możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami sprawy oraz możliwości składania uwag i wniosków dot. przedsięwzięcia
w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec (ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 5), w godzinach urzędowania.

 

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

 

Wójt Gminy Zgorzelec

                                                                                                                                                    /-/ Piotr Machaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia:

1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.

3. Miejsce realizacji inwestycji- Sołtys wsi Sławnikowice, Gronów, Pokrzywnik, Przesieczany.

4. Obszar oddziaływania inwestycji- Sołtys wsi Łagów, Trójca, Jędrzychowice, Żarska Wieś.

5. Obszar oddziaływania w części dot. Gminy Pieńsk – Urząd Miasta i Gminy Pieńsk.

 

Sprawę prowadzi: Inspektor: Ewelina Szostak-Stawowa, Tel. 75  77  214  31