Zgorzelec, dnia 28 lipca 2021r.

NP.6220.1.9.2021/8

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Zgorzelec

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zgodnie z art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735)

zawiadamiam strony

 

że w dniu 28 lipca 2021r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek złożony przez Panią Katarzynę Wojtas Pełnomocnika Zarządu, umocowanej i działającej na rzecz Spółki PES 9 z siedzibą przy ul. Wróbla 24 lok. nr 1, 02-736 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Instalacja Fotowoltaiczna „Mikułowa II” na renaturalizowanych terenach rolnictwa intensywnego Gminy Zgorzelec, wraz z przyłączem do Głównego Zasilania „GPZ Mikułowa”, realizowanego na terenach gruntów położonych w obrębie wsi Gronów, Sławnikowice, Pokrzywnik, Przesieczany, Gmina Zgorzelec, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 9 i 10 ustawy kpa, informuję, że strony mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami sprawy w Wydziale Nieruchomości  i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5, w godz. 800 do 1400, tel. 75-77-214-31, jak również składać uwagi i wnioski dot. przedsięwzięcia w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Dodatkowo, informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia                    w przedmiocie sprawy, wydaje się po uzyskaniu uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zgorzelcu oraz organem właściwym do wydania oceny wodnoprawnej tj. Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a wnioski do w/w organów skierowane zostały w dniu 28.07.2021r. W związku z tym, rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych
w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, zgodnie zatem z art. 74 ust. 3 ustawy ooś,
w związku z art.49 ustawy kpa, o etapach niniejszego postępowania, strony będą zawiadamiane poprzez publiczne obwieszczenie

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. <el:nasz_znak></el:nasz_znak><el:adresat>

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.  

 

Wójt Gminy Zgorzelec

                                                                                                                                        /-/ Piotr Machaj    

 

Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia:

1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.

3. Miejsce realizacji inwestycji- Sołtys wsi Sławnikowice, Gronów, Pokrzywnik, Przesieczany.

4. Obszar oddziaływania inwestycji- Sołtys wsi Łagów, Trójca, Jędrzychowice, Żarska Wieś.

5. Obszar oddziaływania w części dot. Gminy Pieńsk – Urząd Miasta i Gminy Pieńsk.

Do wiadomości: Spółka PES 9 Sp. z o.o.

Sprawę prowadzi: Inspektor: Ewelina Szostak-Stawowa, Tel. 75  77  214  31