Zgorzelec, dnia 17 sierpnia 2021 r.

NP.6220.1.2.2021/23OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZGORZELEC

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji            o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), zgodnie z art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735)

zawiadamiam strony

 

że Wójt Gminy Zgorzelec, po uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnień co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania rzeczonej inwestycji na środowisko, tj.:

  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Zgorzelcu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Opinia nr sygn. WR.ZZŚ.6.435.38.2021.KS z dnia 09.06.2021r., o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i braku konieczności sporządzenia Raportu;
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu – Postanowienie nr sygn. ZNS.9022.3.19.2021.MW z dnia 14.06.2021r. – wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz braku konieczności opracowania Raportu;
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu – Postanowienie nr sygn. WOOŚ.4220.363.2021.SD.3 z dnia 30.07.2021r., o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i braku konieczności sporządzenia Raportu,

 

zakończył postępowanie

 

wszczęte na wniosek złożony przez Pana Wojciecha Zielińskiego – Prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Kacpra Ściesiek – Członka Zarządu Spółki, działających na rzecz Spółki ST 2 Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rataja 21, 59-220 Legnica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Białogórze 1 o mocy ok 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działek 134/2, 137/4 i 137/5, Obr. Białogórze, gmina Zgorzelec”, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym, stosownie do art. 10 § 1, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, informuję strony o możliwości zapoznania się, w terminie do 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia, osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec (ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 5), w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (nr telefonu 75 77 214 31). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego organu.

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.                                                      

Z-ca Wójta Gminy Zgorzelec

 

                                                                                                                                    /-/ Marek Wolanin          

  

1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.

3. Miejsce realizacji inwestycji- tablica ogłoszeń w m. Białogórze

Sprawę prowadzi:

Inspektor: Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77 21 431