Zgorzelec, dnia 19 sierpnia 2021 r.

NP.6131.3.5.2021/7

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZGORZELEC

o zakończeniu postępowania

 

 

Na podstawie art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098), zgodnie z art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735)

 

zawiadamiam strony

 

że Wójt Gminy Zgorzelec, po przeprowadzeniu w dniu 19.08.2021r. oględzin w terenie i zweryfikowaniu istniejących okoliczności na gruncie zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących w granicach dz. nr 497/57 oraz 497/11, 497/4, AM-2, Obr. Jerzmanki, gm. Zgorzelec, w związku z zamierzeniem budowy infrastruktury technicznej w postaci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej oraz dróg wewnętrznych na projektowanym osiedlu domków jednorodzinnych  w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej – Etap II.

 

W związku z powyższym, stosownie do art. 10 § 1 w/w ustawy kpa, informuję strony o możliwości zapoznania się, w terminie do 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia, osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec (ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 5), w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (nr telefonu 75 77 214 31). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego organu.

 

 

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne

obwieszczenie.

                                              

Z-ca Wójta Gminy Zgorzelec

 

                                                                                                                                    /-/ Marek Wolanin        

 

 

 

 

 

 

  

1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.

3. Miejsce realizacji inwestycji- tablica ogłoszeń w m. Jerzmanki

4. Do wiadomości – Spółka POLFARMER Sp.z o.o.

 

Inspektor: Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77 21 431