NP.6220.1.5.2020/37                                                                                                         Zgorzelec,dnia 25 sierpnia 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Zgorzelec

 

Wójt Gminy Zgorzelec, na podstawie art. 33, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zgodnie z art. 49  § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735)

podaje do publicznej wiadomości informację

 

że, po uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia  w związku z prowadzoną oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zakończył postępowanie wszczęte na wniosek Pani Maji Konaszyńskiej - Spółka Tacakiewicz Sp. z o.o. Ferma Kresek sp.k., działającej na mocy pełnomocnictwa z dnia 01 października 2020r.  w imieniu Spółki Tacakiewicz Sp. z o.o. Ferma Kresek sp.k, z siedzibą ul. Jeleniogórska 18 B, 60-179 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Budowa zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną”, realizowanego na dz. nr 485/16, Obr. 0022 Żarska Wieś, Gmina Zgorzelec, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Jednocześnie zawiadamia się, że w celu zapobiegania ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaną uwzględnione wszystkie warunki nałożone przez organy opiniujące.

 

W związku z powyższym, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 33 ust.1 pkt 7 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, o możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami sprawy oraz możliwości składania uwag i wniosków dot. przedsięwzięcia
w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec (ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 5), w godzinach urzędowania.

 

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

                                                                                                                                             Wójt Gminy Zgorzelec

                                                                                                                          /-/ Piotr Machaj                                            

Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia:

1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.

3. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Żarska Wieś

 

 

Sprawę prowadzi: Inspektor: Ewelina Szostak-Stawowa, Tel. 75  77  214  31