NP.6220.1.3.2021/28                                                                       
   Wywieszono w terminie  od dnia 07.09.2021r. do dnia 22.09.2021r.
 
 
 
PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI
DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji            o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),
 
Wójt Gminy Zgorzeleczawiadamia o:
 
  • Wydanej w dniu 06 września 2021r., na wniosek Pana Wojciecha Zielińskiego – Prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Kacpra Ściesiek – Członka Zarządu Spółki, działających na rzecz Spółki ST 2 Sp. z o.o., z siedzibą ul. Rataja 21, 59-220 Legnica, decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach znak: NP.6220.1.3.2021/26 dla przedsięwzięcia pn.Budowa elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Białogórze 3 o mocy ok 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 137/5, Obr. Białogórze, gmina Zgorzelec, bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 
  • Terminie udostępnienia treści powyższej w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni, tj. od dnia 07.09.2021r. do dnia 22.09.2021r.
 
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec (ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 5), w godzinach urzędowania.
           
 
Wójt Gminy Zgorzelec
 
                                                                                                                                                  /-/ Piotr Machaj
 
 
  
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
 
Sprawę prowadzi:
Inspektor: Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77 21 431