Zgorzelec, dnia 16 września 2021 r.
NP.6131.3.5.2021/9         
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
 
 
Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 83a ust. 7ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098),na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
 
zawiadamiam strony
 
że decyzją z dnia 14 września 2021 roku, nr sygn. NP.6131.3.5.2021/8, Wójt Gminy Zgorzelec, wydał zezwolenie na bezpłatne i w części odpłatne usuniecie drzew rosnących w granicach dz. nr 497/57 oraz w części dz. nr497/11, 497/4, AM-2, Obr. Jerzmanki, gm. Zgorzelec, w związku z planowanym zamierzeniem budowlanym: ”Budowa infrastruktury technicznej w postaci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej oraz dróg wewnętrznych na projektowanym osiedlu domków jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej – Etap II”.
 
  • Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Wójta Gminy Zgorzelec, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji;
  • W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
 
 
Dodatkowo, zgodnie z art. 73 §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuję o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, - w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5,  w godz. 800 do 1430, tel. 75-77-214-31).
 
Zgodnie z art.49 ustawy kpa, niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
                                                                                                
Zc-a Wójta Gminy Zgorzelec
 
                                                                                                                                    /-/ Marek Wolanin      
 
                               
 
Informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez umieszczenie obwieszczenia:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- tablica ogłoszeń -  we wsi Jerzmanki.
 
 
Sprawę prowadzi:
Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77 21 431