Zgorzelec, dnia 04 października 2021 r.
NP.6220.1.5.2021/30 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 33 ust. 1 pkt. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku, o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.). 
zawiadamiam
 
że Wójt Gminy Zgorzelec, po uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia w związku z prowadzoną oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Zgorzelcu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Postanowienie sygn. WR.ZZŚ.6.435.17.2021.KS z dnia 12.07.2021 r., uzgadniające realizację inwestycji z określonymi warunkami;
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu – Postanowienie nr sygn. ZNS.9022.3.22.1.2021.MW z dnia 31.08.2021r. uzgadniające realizację inwestycji z określonymi warunkami;
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu – Postanowienie nr sygn. WOOŚ.4221.114.2021.AP.5 z dnia 21.09.2021r., uzgadniające realizację inwestycji z określonymi warunkami,
zakończył postepowanie
 
wszczęte na wniosek Pana Mariana Droń Architektura Nova Sp. z o.o. działającego na rzecz inwestorów Leszka Koprowicza i Andrzeja Świda w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Budowa hali magazynowo – logistycznej z zapleczami socjalno-biurowymi, stacją LNG, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu  na dz. nr 281/4, 282/6, 283/6, 284/6, 285/6, 291/1, 291/3, 291/4, 291/5, 291/6, 292/2, 297/1, 297/3, 298/1, 298/2, 299, 300/2, 307/2, 308/2, 309/2, 658/6 i na części dziełek nr 290/6 i dz. nr 297/4, AM-2, Obręb Jędrzychowice, Gmina Zgorzelec”.
Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 9 i 10 k.p.a., w nawiązaniu do art. 33 ust.1 pkt 3 ustawy ooś, informuję, że strony mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami sprawy w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5 w godz. 800 do 1500, tel. 75-77-214-31), jak również składać uwagi i wnioski dot. przedsięwzięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
 
                                                                                                      Wójt Gminy Zgorzelec
 
                                                                                                                   /-/ Piotr Machaj     
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
 
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- tablica ogłoszeń w m. Jędrzychowice- Sołtys.
 
Sprawę prowadzi:
Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77 21 431