NP.6220.1.5.2021/31                                                                       
Zgorzelec, dnia 04 października 2021 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zgorzelec
 
Wójt Gminy Zgorzelec, na podstawie art. 33, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zgodnie z art. 49  § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735)
podaje do publicznej wiadomości informację
 
że, po uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia w związku z prowadzoną oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zakończył postępowanie wszczęte na wniosekPana Mariana Droń Architektura Nova Sp. z o.o. działającego na podstawie Pełnomocnictwa z dnia 16.12.2020r. na rzecz inwestorów Leszka Koprowicza i Andrzeja Świda  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Budowa hali magazynowo – logistycznej z zapleczami socjalno-biurowymi, stacją LNG,  zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu  na dz. nr 281/4, 282/6, 283/6, 284/6, 285/6, 291/1, 291/3, 291/4, 291/5, 291/6, 292/2, 297/1, 297/3, 298/1, 298/2, 299, 300/2, 307/2, 308/2, 309/2, 658/6 i na części dziełek nr 290/6 i dz. nr 297/4, AM-2, Obręb Jędrzychowice, Gmina Zgorzelec”, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Jednocześnie zawiadamia się, że w celu zapobiegania ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaną uwzględnione wszystkie warunki nałożone przez organy opiniujące.
 
W związku z powyższym, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 33 ust.1 pkt 7 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, o możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami sprawy oraz możliwości składania uwag i wniosków dot. przedsięwzięcia w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec (ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 5), w godzinach urzędowania.
 
Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
                                                                                                                                            
Wójt Gminy Zgorzelec
 
/-/ Piotr Machaj      
 
                                           
Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Jędrzychowice.
 
 
 
Sprawę prowadzi:Inspektor: Ewelina Szostak-Stawowa, Tel. 75  77  214  31