Zgorzelec, dnia 14 października 2021 r.
NP.6220.1.10.2019/57
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 38 i 85 ust. 3, ustawy  z dnia 3 października 2008 roku, o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.).
zawiadamiam
 
że decyzją z dnia 24 września 2021 roku, nr sygn. NP.6220.1.0.2019/56, Wójt Gminy Zgorzelec, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, polegającego na: „Budowie stacji paliw  z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 205/6 obręb Przesieczany” Gmina Zgorzelec, w oparciu o przedłożony raport, tj. „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia - Budowa pawilonu stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce nr 205/6 w miejscowości Przesieczany [aut.: opracował inż. Witold Stokłosa, Zespół autorów pod kierownictwem mgr inż. Monika Łuczak, z datą opracowania: styczeń 2021 r.] z określeniem warunków jej realizacji.
 
  1. Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam strony:
 
  • Od niniejszej decyzji służy stronie, a także organizacji ekologicznej niebiorącej udziału                   w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, odwołanie                                         do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Wójta Gminy Zgorzelec, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 
  • W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
 
  1. Zgodnie z art. 85 ust. 3, cyt. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, informuję                            o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym                             z dokonanymi uzgodnieniami z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zgorzelcu oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5,  w godz. 800 do 1430, tel. 75-77-214-31).
 
Zgodnie z art.49 ustawy kpa, niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
                                                                                                                  
Wójt Gminy Zgorzelec
 
                                                                                                                                     /-/ Piotr Machaj
 
                                       
 
Informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez umieszczenie obwieszczenia:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- tablica ogłoszeń -  we wsi Przesieczany.
 
Sprawę prowadzi:
Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77 21 431a