NP.6220.1.10.2019/58                                                                       
Wywieszono w terminie od dnia 15.10.2021r. do dnia 02.11.2021r.
 
 
 
 
PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI
DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji            o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),
 
Wójt Gminy Zgorzeleczawiadamia o:
 
  • Wydanej w dniu 24 września 2021r., na wniosek złożony przez Panią Monikę Łuczak PHU SIGMA- pełnomocnika działającego na rzecz Spółki LAURAN Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach znak: NP.6220.1.10.2019/56 dla przedsięwzięciapolegającego na: „Budowie stacji paliw  z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 205/6 obręb Przesieczany” Gmina Zgorzelec,w oparciu o przedłożony raport, tj. „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia - Budowa pawilonu stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce nr 205/6 w miejscowości Przesieczany [aut.: opracował inż. Witold Stokłosa, Zespół autorów pod kierownictwem mgr inż. Monika Łuczak, z datą opracowania: styczeń 2021 r.]
 
  • Terminie udostępnienia treści powyższej w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni, tj. od dnia 15.10.2021r. do dnia 02.11.2021r.
 
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec (ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 5), w godzinach urzędowania.
           
 
Wójt Gminy Zgorzelec
 
                                                                                                                                     /-/ Piotr Machaj           
 
 
 
 
 
 
 
  
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
 
Sprawę prowadzi:
Inspektor: Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77 21 431