Zgorzelec, dnia 2 maja 2018 r.
 
NP.6733.4.2018/21
 
 
OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
 
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)
 
podaje się do publicznej wiadomości
 
fakt zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Budowie przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej, tj. obiektu infrastruktury technicznej w postaci linii kablowych 20 kV i kanalizacji teletechnicznej na dz. nr 307/12, 590/1, obręb Ręczyn, dz. nr 55/1, 3/6, 3/8, 45, obręb Niedów, dz. nr 61/2, obręb Łomnica, Gmina Zgorzelec – decyzja Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 2 maja 2018 r. znak: NP.6733. 4.2018/20.
 
Inwestor– TAURON Dystrybucja S.A., 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A, z pełnomocnictwa którego działa Pan Witold Szuster. 
 
Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
       Wójt Gminy Zgorzelec         
 
      /-/ Piotr Machaj               
 
 
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa www.bip.gmina.zgorzelec.pl
  3. Tablica ogłoszeń sołectwa Ręczyn i sołectwa Łomnica.
 
 
Sprawę prowadzi:
mgr inż. Barbara Kula
Z-ca Naczelnika
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a