Zgorzelec, 2021-10-27
NP.6721.2.2020/70
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Żarska Wieś, części obrębu Jędrzychowice i części obrębu Łagów, Gmina Zgorzelec
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),art. 39 ust. 1 pkt 2 art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr 151/20 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 7 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Żarska Wieś, części obrębu Jędrzychowice i części obrębu Łagów, gmina Zgorzelec, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem w dniach od 15.11.2021 r. do 06.12.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec pok. nr 5a w godzinach pracy Urzędu.
Projekt ww. planu miejscowego wraz z prognozą będzie również dostępny na stronie internetowej BIP, Urzędu Gminy Zgorzelec w menu Prawo Lokalne, zakładka Obwieszczenia: pod adresem: https://bip.gmina.zgorzelec.pl/?c=215
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyżej wymienionym projekcie planu odbędzie się w dniu 01.12.2021 r.w siedzibie Urzędu Gminy, ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w Sali konferencyjnej Urzędu o godz. 12:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do prognozy oddziaływania na środowisko można składać uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia20.12.2021 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać do Wójta Gminy Zgorzelec w formie papierowej na adres: ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec lub w formie elektronicznej: na adres poczty elektronicznej: gmina@gmina.zgorzelec.pl, opatrzone tematem: „uwaga mpzp Żarska Wieś” (zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2021 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Zgorzelec.
 
                                                                                                          Wójt Gminy Zgorzelec
 
                                                                                                              /-/ Piotr Machaj     
 
Obwieszczenie zamieszczono:
 - na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec;
 - na tablicy ogłoszeń w sołectwie: Żarska Wieś, Jędrzychowice i Łagów;
 - w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Zgorzelec.
 
Sprawę prowadzi:
Elżbieta Kowalewska
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz art. 8a ust. 1 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję, że:
  1.  Administratorem danych osobowych osób fizycznych lub prawnych składających uwagi jest Wójt Gminy Zgorzelec, ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, nr tel. 75 77 214 11, e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych (IOD) przez adres iodo@nsi.net.pl oraz nr tel. 768 358 801.
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://bip.gmina.zgorzelec.pl/ w zakładce  „Ochrona Danych Osobowych” oraz w siedzibie administratora.