NP.6220.1.5.2020/41                                                                     
     Wywieszono w terminie: od dnia 28.10.2021r. do dnia 12.11.2021r.
 
 
 
 
PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI
DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji            o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),
 
Wójt Gminy Zgorzeleczawiadamia o:
 
  • Wydanej w dniu 22 października 2021r., na wniosek złożony przez Panią Maję Konaszyńską - Spółka Tacakiewicz Sp. z o.o. Ferma Kresek sp.k., działającej na podstawie pełnomocnictwa  z dnia 01.10.2020r. w imieniu Spółki Tacakiewicz Sp. z o.o. Ferma Kresek sp.k, z siedzibą przy ul. Jeleniogórskiej 18 B, 60-179 Poznań, decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach znak: NP.6220.1.5.2021/39 dla przedsięwzięcia pn.Budowa zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną”, realizowanego na dz. nr 485/16, Obr. 0022 Żarska Wieś, Gmina Zgorzelec, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko;
 
  • Terminie udostępnienia treści powyższej w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni, tj. od dnia 28.10.2021r. do dnia 12.11.2021r.
 
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec (ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 5), w godzinach urzędowania.
           
 
Wójt Gminy Zgorzelec
 
                                                                                                                                     /-/ Piotr Machaj           
 
 
 
 
 
 
 
  
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
 
Sprawę prowadzi:
Inspektor: Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77 21 431