NP.6220.1.9.2021/ 17                                                                                                   
    Zgorzelec, dnia 29 października 2021 r.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zgorzelec
 
Wójt Gminy Zgorzelec, na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735), w myśl zapisu art. 74 ust.3 i 3a,  w związku z art. 33 ust.1, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), zwanej dalej ooś, w związku z prowadzonym postępowaniem wszczętym na wniosek złożony przez Panią Katarzynę Wojtas Pełnomocnika Zarządu, umocowanej i działającej na rzecz Spółki PES 9 z siedzibą przy ul. Wróbla 24 lok. nr 1, 02-736 Warszawa na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa Akt Notarialny Repertorium A 2167/2021 z dnia 19.05.2021, w sprawiewydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji pn.: Instalacja Fotowoltaiczna „Mikułowa II” na renaturalizowanych terenach rolnictwa intensywnego Gminy Zgorzelec, wraz z przyłączem do Głównego Zasilania „GPZ Mikułowa”, realizowanego na terenach gruntów położonych w obrębie wsi Gronów, Sławnikowice, Pokrzywnik, Przesieczany, Gmina Zgorzelec, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, informuje, co następuje:
 
  1. Uzyskano uzgodnienia, co do konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia wydane przez:
    • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu - postanowienie nr sygn. WOOŚ.4220.552.2021.AP z dnia 06 sierpnia 2021r., o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i konieczności sporządzenia Raportu,
    • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Zgorzelcu, opinia nr sygn. WR.ZZŚ.6.435.51.2021.KS z dnia 09 sierpnia 2021r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia Raportu;
    • brak zastrzeżeń realizacji przedsięwzięcia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu
 
  1. Postanowieniem nr sygn. NP.6220.1.9.2021/16 z dnia 27 października  2021r. Wójta Gminy Zgorzelec nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla rzeczonej inwestycji oraz konieczność sporządzenia Raportu o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko,  z uwzględnieniem zawartych wytycznych.
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do SamorządowegoKolegium Odwoławczego  w Jeleniej Górze, wniesione za pośrednictwem Wójta Gminy Zgorzelec, w terminie siedmiu dni, od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.
 
  1. W myśl art. 33 ust.1 pkt. 1 oraz 5-8 ustawy ooś, informuję, że strony mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami sprawy w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5, w godz. 800 do 1400, tel. 75-77-214-31), jak również składać uwagi i wnioski dot. przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Wójt Gminy Zgorzelec
                                                                                                                                        /-/ Piotr Machaj    
Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- Sołtys wsi Sławnikowice, Gronów, Pokrzywnik, Przesieczany.
4. Obszar oddziaływania inwestycji- Sołtys wsi Łagów, Trójca, Jędrzychowice, Żarska Wieś.
5. Obszar oddziaływania w części dot. Gminy Pieńsk – Urząd Miasta i Gminy Pieńsk.
6. Do wiadomości: Spółka PES 9 Sp. z o.o.
 
Sprawę prowadzi: Ewelina Szostak-Stawowa   (tel. 75 77 214 31)