Zgorzelec, dnia 2021-11-05
NP.6733.14.2021/23
 
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),
 
podaje się do publicznej wiadomości
 
fakt zawieszenia z urzędu postępowania administracyjnegow przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną budową linii kablowej SN wraz z dodatkową rurą i zasobnikami zaciągowo – zapasowymi dla kabla światłowodowego, budową stacji transformatorowych, budową linii kablowych nN, budową słupów nN, budową złącza nN, budową rozdzielnicy nN oraz budową zjazdu w ramach zadania: „Zgorzelec – przebudowa istniejącej linii napowietrznej L-707 relacji: projektowane złącze ZK/SN 20 kV – projektowana stacja transformatorowa JGL80716 – ETAP IV” w granicach działek o numerach ewidencyjnych 18, 564/1, 561, 39/1, 404, 119, 424/4, 148, 218/4, 569/1, 460/2, 464, 439/2, obręb Osiek Łużycki oraz 91/1, 107/23 i 107/20, obręb Łomnica, gmina Zgorzelec,wszczętego na wniosek Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, z pełnomocnictwa której działa Pan Włodzimierz Niziołek z „ARKOS” Sp. z o.o., ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra, do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego.
            Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70,59-900 Zgorzelec, pok. 5a, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
 
WÓJT
 
mgr inż. Piotr Machaj
 
 
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa: www.bip.gmina.zgorzelec.pl.
  3. Tablica ogłoszeń sołectwa Osiek Łużycki.
  4. Tablica ogłoszeń sołectwa Łomnica.
 
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a