NP.6220.1.5.2021/34                                                                       
Wywieszono w terminie:                              
  • od dnia 10.11.2021r. do dnia 26.11.2021r.
 
PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI
DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),
 
Wójt Gminy Zgorzelec zawiadamia o:
 
 
  • wydanej w dniu 05 listopada 2021r., na wniosek złożony przez Pana Mariana Droń - Architektura Nova Sp. z o.o., działającego na podstawie Pełnomocnictwa z dnia 16.12.2020r. na rzecz inwestorów..., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: NP.6220.1.5.2021/33 dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa hali magazynowo–logistycznej z zapleczami socjalno-biurowymi, stacją LNG, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu  na dz. nr 281/4, 282/6, 283/6, 284/6, 285/6, 291/1, 291/3, 291/4, 291/5, 291/6, 292/2, 297/1, 297/3, 298/1, 298/2, 299, 300/2, 307/2, 308/2, 309/2, 658/6 i na części dziełek nr 290/6 i dz. nr 297/4, AM-2, Obręb Jędrzychowice, Gmina Zgorzelec”.
  • Terminie udostępnienia treści powyższej w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni, tj. od dnia od dnia 10.11.2021r. do dnia 26.11.2021r.
 
 
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec (ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 5), w godzinach urzędowania.
           
 
Wójt Gminy Zgorzelec     
 
                                                                                                                                        /-/ Piotr Machaj          
 
 
 
  
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
 
Sprawę prowadzi:
Inspektor: Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77 21 431