Zgorzelec, dnia 10 listopada 2021 r.
NP.6220.1.5.2021/35
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 38 i 85 ust. 3, ustawy  z dnia 3 października 2008 roku, o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.).
 
zawiadamiam strony
 
że decyzją z dnia 05 listopada 2021 roku, nr sygn. NP.6220.1.5.2021/33, Wójt Gminy Zgorzelec, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w oparciu o przedłożony raport, tj.:„Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowo–logistycznej z zapleczami socjalno-biurowymi, stacją LNG, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu -  działki nr 281/4, 282/6, 283/6, 284/6, 285/6, 291/1, 291/3, 291/4, 291/5, 291/6, 292/2, 297/1, 297/3, 298/1, 298/2, 299, 300/2, 307/2, 308/2, 309/2, 658/6 i na części dziełek nr 290/6 i dz. nr 297/4, AM-2 obręb Jędrzychowice w Jędrzychowicach” [dr inż. Maciej Czemarmazowicz, mgr inż. Kornelia Kacperczyk, mgr inż. Joanna Barabasz, dr n. tech. Michał Neumann, mgr inż. Agnieszka Wojciechowska-Świergoń, mgr inż. Marta Tasz, Opracowanie: Wrocław, czerwiec 2021 r., wraz z uzupełnieniem z dnia 16.08.2021r., BMT Polska Sp. z o.o.], określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na:„Budowie hali magazynowo – logistycznej z zapleczami socjalno-biurowymi, stacją LNG, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu  na dz. nr 281/4, 282/6, 283/6, 284/6, 285/6, 291/1, 291/3, 291/4, 291/5, 291/6, 292/2, 297/1, 297/3, 298/1, 298/2, 299, 300/2, 307/2, 308/2, 309/2, 658/6 i na części działek nr 290/6 i dz. nr 297/4, AM-2, Obręb Jędrzychowice, Gmina Zgorzelec”.
 
  1. Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam strony:
  • Od niniejszej decyzji służy stronie, a także organizacji ekologicznej niebiorącej udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Wójta Gminy Zgorzelec, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji;
  • W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
  1. Dodatkowo, zgodnie z art. 85 ust. 3, cyt. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, informuję o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z dokonanymi uzgodnieniami z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zgorzelcu oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5,  w godz. 800 do 1430, tel. 75-77-214-31).
Zgodnie z art.49 ustawy kpa, niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                                                         
 
 Wójt Gminy Zgorzelec
 
                                                                                                                                     /-/ Piotr Machaj    
 
Informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez umieszczenie obwieszczenia:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- tablica ogłoszeń -  we wsi Jędrzychowice.
 
 
Sprawę prowadzi:
Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77 21 431