Zgorzelec, dnia 2021-12-09
 
NP.6220.1.9.2021/24
 
                         
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zgorzelec
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), w myśl art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), Wójt Gminy Zgorzelec, w toku postępowania na wniosek złożony przez Panią Katarzynę Wojtas Pełnomocnika Zarządu, umocowanej i działającej na rzecz PES 9 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wróbla 24 lok. Nr 1, 02-736 Warszawa na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa Akt Notarialny Repertorium A 2167/2021 z dnia 19.05.2021 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia pn.: Instalacja Fotowoltaiczna „Mikułowa II” na renaturalizowanych terenach rolnictwa intensywnego Gminy Zgorzelec, wraz z przyłączem do Głównego Zasilania „GPZ Mikułowa”, realizowanego na terenach gruntów położonych w obrębie wsi Gronów, Sławnikowice, Przesieczany, Gmina Zgorzelec,
zawiadamia Strony o:
  • Przedłożeniu przez wnioskodawcę Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla w/w zamierzenia.
  • Przekazaniu w dniu 09.12.2021 r. przez tut. organ dokumentacji „Raportu” do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z wnioskiem o ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
 
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
Wójt Gminy Zgorzelec
     /-/ Piotr Machaj
 
 
 
 
 
Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- Sołtys wsi Sławnikowice, Gronów, Pokrzywnik, Przesieczany
4. Obszar oddziaływania inwestycji – Sołtys wsi Łagów, Trójca, Jędrzychowice, Żarska Wieś.
5. Obszar oddziaływania w części dot. Gminy Pieńsk – Urząd Miasta i Gminy Pieńsk.
Do wiadomości: Spółka PES 9 Sp. z o.o.
 
Sprawę prowadzi:  Ewelina Szostak-Stawowa   (tel. 75 77 214 31)
obrazek