Wójt Gminy Zgorzelec
informuje, że 16 grudnia 2021 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec został wywieszony wykaz dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie:
  • działka nr 482/5 o pow. 9,2402 ha, położonej w obrębie wsi Żarska Wieś,
  • działka nr 84/6 o pow. 0,008 ha, położona w obrębie wsi Koźlice.