Zgorzelec, dnia 20 grudnia2021 r.
NP.6220.1.6.2021/37   
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 33 ust. 1 pkt. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku, o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),  
zawiadamiam
 
że Wójt Gminy Zgorzelec, po uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia w związku z prowadzoną oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko tj.:
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu – Postanowienie nr sygn. WOOŚ.4221.125.2021.SD.4 z dnia 14.12.2021r. (na niniejsze Postanowienie nie służy stronom zażalenie), uzgadniające realizację inwestycji w oparciu o przedłożony Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, z określonymi warunkami jego realizacji,
 
zakończył postepowanie
 
wszczęte na wniosekzłożony przez Panią Martę Magaj działającą na podstawie Pełnomocnictwa z dnia 10.03.2021 r. na rzecz inwestora Spółki Tacakiewicz Sp. z o.o. Ferma Kresek Sp. k., z siedzibą przy ul. Jeleniogórskiej 18 B, 60-179 Poznań, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Budowa zespołu hal przemysłowo – magazynowo - usługowych z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr ewid.: 447/1, 447/3, 447/4, 447/5, 449/2, 451/1, 451/3, 451/6, 451/7, 451/8, 451/9, 451/10, 451/11, 451/12, 452, 453, 454 obręb Jędrzychowice, gmina Zgorzelec”, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 
Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 9 i 10 k.p.a., w nawiązaniu do art. 33 ust.1 pkt 3 ustawy ooś, informuję, że strony mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami sprawy w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5,
w godz. 800 do 1500, tel. 75-77-214-31), jak również składać uwagi i wnioski dot. przedsięwzięcia
w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
 
Wójt Gminy Zgorzelec
 
                                                                                                                /-/ Piotr Machaj                                           
 
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- tablica ogłoszeń w m. Jędrzychowice- Sołtys.
4. Obszar oddziaływania w cz. dot. Gminy Pieńsk – Urząd Miasta i Gminy Pieńsk
 
Do wiadomości: Pełnomocnik Marta Magaj oraz Pełnomocnik Joanna Haremza,
Tacakiewicz Sp. z o.o. Ferma Kresek Sp. k.
 ul. Jeleniogórska 18B, 60-179 Poznań             
 
 
Sprawę prowadzi:
Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77 21 431