NP.6220.1.6.2021/38                                                                                
Zgorzelec, dnia 20 grudnia 2021 r.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zgorzelec
 
Wójt Gminy Zgorzelec, na podstawie art. 33, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zgodnie z art. 49  § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735)
podaje do publicznej wiadomości informację
 
że, po uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia w związku z prowadzoną oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zakończył postępowanie wszczęte na wniosekzłożony przez Panią Martę Magaj działającą na podstawie Pełnomocnictwa z dnia 10.03.2021 r. na rzecz inwestora Spółki Tacakiewicz Sp. z o.o. Ferma Kresek Sp. k., z siedzibą przy ul. Jeleniogórskiej 18 B, 60-179 Poznań, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Budowa zespołu hal przemysłowo – magazynowo - usługowych z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr ewid.: 447/1, 447/3, 447/4, 447/5, 449/2, 451/1, 451/3, 451/6, 451/7, 451/8, 451/9, 451/10, 451/11, 451/12, 452, 453, 454 obręb Jędrzychowice, gmina Zgorzelec”, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Jednocześnie zawiadamia się, że w celu zapobiegania ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaną uwzględnione wszystkie warunki nałożone przez organy opiniujące.
 
W związku z powyższym, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 33 ust.1 pkt 7 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, o możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami sprawy oraz możliwości składania uwag i wniosków dot. przedsięwzięciaw terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec (ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 5), w godzinach urzędowania.
 
Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
                                                                                                                                             Wójt Gminy Zgorzelec
                                                                                                                          /-/ Piotr Machaj              
                             
Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- tablica ogłoszeń w m. Jędrzychowice- Sołtys.
4. Obszar oddziaływania w cz. dot. Gminy Pieńsk – Urząd Miasta i Gminy Pieńsk
 
Do wiadomości: Pełnomocnik Marta Magaj oraz Pełnomocnik Joanna Haremza,
Tacakiewicz Sp. z o.o. Ferma Kresek Sp. k.
 ul. Jeleniogórska 18B, 60-179 Poznań             
 
 
Sprawę prowadzi:Inspektor: Ewelina Szostak-Stawowa, Tel. 75  77  214  31