Zgorzelec, dnia 2018-05-07
NP.6721.6.2018/4
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zgorzelec Uchwały Nr 278/17 z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagów, gmina Zgorzelec i Uchwały Nr 326/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 278/17 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 6 listopada 2017 r.
Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagów, gmina Zgorzelec.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. T. Kościuszki 70,
59-900 Zgorzelec w terminie do dnia 14 czerwca 2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, zgodnie z przepisami art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do zmiany planu miejscowego jest Wójt Gminy Zgorzelec.
 
 
                                                                                Wójt Gminy Zgorzelec         
 
                                                                                     /-/ Piotr Machaj                
 
 
 
 
 
 
Obwieszczenie zamieszczono:
 
  • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Zgorzelec ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec;
  • na tablicy ogłoszeń w sołectwie Łagów;
  • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Zgorzelec.
 
 
Sprawę prowadzi:
mgr inż. Elżbieta Kowalewska
referent
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a