Zgorzelec, dnia 2022-01-03
NP.6733.19.2021/13
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),
 
podaje się do publicznej wiadomości
 
fakt zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na dz. nr 307/49, 307/34, 307/11, obręb Ręczyn, gmina Zgorzelec.
 
Inwestor:      Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o., ul. Bohaterów Getta 1A, 59-900 Zgorzelec, z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Witek.
 
            Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, pokój nr 5a, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
WÓJT
 
mgr inż. Piotr Machaj
 
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa: www.bip.gmina.zgorzelec.pl.
  3. Tablice ogłoszeń w sołectwie Ręczyn.
 
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a