Zgorzelec, dnia 16 lutego 2022 r.
NP.6220.1.6.2021/44
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 38 i 85 ust. 3, ustawy  z dnia
3 października 2008 roku, o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.).
 
zawiadamiam strony
 
że decyzją z dnia 15 lutego 2022 roku, nr sygn. NP.6220.1.6.2021/42, Wójt Gminy Zgorzelec,
po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w oparciu o przedłożoną dokumentację raportu, tj. „Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu hal przemysłowo-magazynowo-usługowych z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr ewid.: 447/1, 447/3, 447/4, 447/5, 449/2, 451/1, 451/3, 451/6, 451/7, 451/8, 451/9, 451/10, 451/11, 451/12, 452, 453, 454 obręb Jędrzychowice, gmina Zgorzelec [opracowanie EKODORADCA D. Kwaśniewska-Barczak, M. Malcherczyk sp. j., pod kierownictwem mgr inż. Danuty Kwaśniewskiej-Barczak –  Luboń, lipiec 2021 r.], wraz z uzupełnieniem z dnia 17.11.2021r. złożonym przez Panią Joannę Haremza, działającą w imieniu wnioskodawcy na podstawie pełnomocnictwa z dnia 27.05.2021r.,określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na:„Budowie zespołu hal przemysłowo – magazynowo - usługowych z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr ewid.: 447/1, 447/3, 447/4, 447/5, 449/2, 451/1, 451/3, 451/6, 451/7, 451/8, 451/9, 451/10, 451/11, 451/12, 452, 453, 454 obręb Jędrzychowice, gmina Zgorzelec”.
 
 1. Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam strony:
  • Od niniejszej decyzji służy stronie, a także organizacji ekologicznej niebiorącej udziału
   w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Wójta Gminy Zgorzelec, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji;
  • W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
 2. Dodatkowo, zgodnie z art. 85 ust. 3, cyt. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, informuję
  o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z dokonanymi uzgodnieniami z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zgorzelcu oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5,  w godz. 800 do 1430, tel. 75-77-214-31).
Zgodnie z art.49 ustawy kpa, niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                                                         
 Wójt Gminy Zgorzelec
 
                                                                                                                                     /-/ Piotr Machaj
 
Informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez umieszczenie obwieszczenia:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- tablica ogłoszeń w m. Jędrzychowice- Sołtys.
4. Obszar oddziaływania w cz. dot. Gminy Pieńsk – Urząd Miasta i Gminy Pieńsk
 
Do wiadomości: Pełnomocnik Marta Magaj / Pełnomocnik Joanna Haremza,
Tacakiewicz Sp. z o.o. Ferma Kresek Sp. k.
 ul. Jeleniogórska 18B, 60-179 Poznań             
 
 
Sprawę prowadzi:
Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77 21 431