Zgorzelec, dnia 2022-02-28
NP.6730.38.2021/13
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
Stosownie do art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.),
podaje się do publicznej wiadomości
fakt wydania decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Białogórze 1 o mocy około 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na częściach działek nr 134/2, 137/4 i 137/5, obręb Białogórze, gmina Zgorzelec, o powierzchni około 2,3 ha – decyzja Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 28.02.2022 r. o sygnaturze NP.6730.38.2021/12.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, pok. 5a, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
WÓJT             
mgr inż. Piotr Machaj
W załączeniu:
Treść decyzji Wójta Gminy Zgorzelec o warunkach zabudowy z dnia 28.02.2022 r. o sygnaturze NP.6730.38.2021/12.
 
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a