Zgorzelec, dnia 03 marca 2022 r.
NP.6220.1.11.2021/21
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 38 i 85 ust. 3, ustawy  z dnia
3 października 2008 roku, o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)
 
zawiadamiam strony
 
że decyzją z dnia 28 lutego 2022 roku, nr sygn. NP.6220.1.11.2021/20, Wójt Gminy Zgorzelec,
bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na:„Jeleniów – Zgorzelec, Zmiana średnicy- Jędrzychowice, Wypłycenie w m. Jędrzychowice” realizowanego na istniejącym, czynnym gazociągu w/c DN200, MOP 5,5 MPa relacji Jeleniów - Zgorzelec, w granicach nieruchomości dz. nr 456, 457/9 i 460, Obr. Jędrzychowice, Gmina Zgorzelec.
 
 1. Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam strony:
  1. Od niniejszej decyzji służy stronie, a także organizacji ekologicznej niebiorącej udziału
   w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Wójta Gminy Zgorzelec, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji;
  2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
 2. Dodatkowo, zgodnie z art. 85 ust. 3, cyt. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, informuję
  o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z dokonanymi uzgodnieniami z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zgorzelcu oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5,  w godz. 800 do 1430, tel. 75-77-214-31).
 
 
Zgodnie z art.49 ustawy kpa, niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.              
                                                                          
 Wójt Gminy Zgorzelec
 
                                                                                                                                     /-/ Piotr Machaj
 
 
Informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez umieszczenie obwieszczenia:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- tablica ogłoszeń w m. Jędrzychowice- Sołtys.
 
Do wiadomości: GAZ-SYSTEM S.A. z/s w Warszawie
Adres do korespondencji: Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław
 
 
Sprawę prowadzi:
Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77 21 431