Zgorzelec, dnia 10 marca 2022 r.
NP.6220.1.4.2021/45
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zgodnie z art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735, z późn. zm.)
 
zawiadamiam
 
że Wójt Gminy Zgorzelec, po uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia w związku z prowadzoną oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tj.:
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu – Postanowienie nr sygn. WOOŚ.4221.177.2021.AG.3 z dnia 04.03.2022r., uzgadniające realizację inwestycji z określonymi warunkami,
zakończył postępowanie
 
wszczęte na wniosek złożony przez Pana Wojciecha Zielińskiego – Prezesa Zarządu spółki oraz Pani Agnieszki Zielińskiej - Wiceprezesa Spółki, działających na rzecz Solar Technics Sp. z o.o. – Sp. k., ul. Rataja 21, 59-220 Legnica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Białogórze 2 o mocy do 55 MW na działkach nr 48/1, 49/1, 49/2, 50/1, 51/1, 52/1, 62/1, 64/1, 64/4, 64/5, 65, 69/3, 72/385, 83, 84, 85, 212/1, 212/4, 213, 214, 215, 216/2, 218/3, 218/7, 218/8, 218/9, 220, 221, 222, 231/6, 277, 278, 281/1, 284, 288, 290/2, 290/3, 296/1, 333, 334, 336oraz innych nieruchomościach niezbędnych do przeprowadzenia podziemnej linii kablowej SN, Obręb Białogórze, gmina Zgorzelec wraz z infrastruktura towarzyszącą na terenie gminy Zgorzelec, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 
W związku z powyższym, stosownie do art. 10 § 1, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuje się o możliwości zapoznania się,w terminie do 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia, osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec (ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 5), w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (nr telefonu 75 77 214 31). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego organu.
Po upływie wyznaczonego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.
 
Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.                                                      
Wójt Gminy Zgorzelec
 
                                                                                                                                                  /-/ Piotr Machaj
   Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Białogórze
4. Obszar oddziaływania inwestycji na terenie gminy Siekierczyn – Urząd Gminy Siekierczyn
 
 
Sprawę prowadzi:
Inspektor: Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77 21 431