Zgorzelec, dnia 17 marca 2022 r.
NP.6220.1.4.2021/49
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zgodnie z art. 49 i 10 § 1, w związku z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn.zm),
zawiadamiam strony
 
o wydaniu w dniu 17.03.2022r. sprostowania dozawiadomienia o zakończeniu postępowania, informującego, że prostuje się oczywista omyłkę pisarską w Zawiadomieniu Wójta Gminy Zgorzelec o zakończeniu postępowania nr sygn. NP.6220.1.4.2021/44 z dnia 10.03.2022r. podanego do wiadomości stronom Obwieszczeniem Wójta Gminy Zgorzelec nr sygn. NP.6220.1.4.2021/45 z dnia 10.03.2022r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Białogórze 2 o mocy do 55 MW na działkach nr 48/1, 49/1, 49/2, 50/1, 51/1, 52/1, 62/1, 64/1, 64/4, 64/5, 65, 69/3, 72/385, 83, 84, 85, 212/1, 212/4, 213, 214, 215, 216/2, 218/3, 218/7, 218/8, 218/9, 220, 221, 222, 231/6, 277, 278, 281/1, 284, 288, 290/2, 290/3, 296/1, 333, 334, 336oraz innych nieruchomościach niezbędnych do przeprowadzenia podziemnej linii kablowej SN, Obręb Białogórze, gmina Zgorzelec wraz z infrastruktura towarzyszącą na terenie gminy Zgorzelec, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w ten sposób, że
na str. 1 w wierszu 20 Zawiadomienia jest:
„wszczęte na wniosek złożony przez Pana Wojciecha Zielińskiego – Prezesa Zarządu spółki oraz Pani Agnieszki Zielińskiej - Wiceprezesa Spółki, działających na rzecz Solar Technics Sp. z o.o. – Sp. k.”
powinno być:
„wszczęte na wniosek złożony przez Pana Wojciecha Zielińskiego – Prezesa Zarządu spółki oraz Pani Agnieszki Zielińskiej - Wiceprezesa Spółki, działających na rzecz Solar Technics Sp. z o.o.”
 
W/w fakt stanowi oczywistą, nieistotną omyłkę pisarska, dlatego też nie prowadzi do ponownej oceny stanu faktycznego i prawnego.
 
 
 
Wójt Gminy Zgorzelec
 
                                                                                                                                               /-/ Piotr Machaj    
 
 
 
 
 Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Białogórze
4. Obszar oddziaływania inwestycji na terenie gminy Siekierczyn – Urząd Gminy Siekierczyn
 
Sprawę prowadzi:
Inspektor: Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77 21 431