Zgorzelec, 2022-04-04

NP.6721.2.2021/7

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZGORZELEC

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2022.503) zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr 266/21 Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Łagów, gmina Zgorzelec.

Przedmiotem planu są tereny południowo – zachodniej części wsi Łagów, przy granicy z miastem Zgorzelec.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. opracowania, zgodnie z art. 8c w/w ustawy:

  • w formie papierowej do Wójta Gminy Zgorzelec na adres: Urząd Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec,
  • w formie elektronicznej na adres: gmina@gmina.zgorzelec.pl,
  • za pośrednictwem platformy ePUAP,

z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, do Wójta Gminy Zgorzelec na adres: Urząd Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec lub na adres: gmina@gmina.zgorzelec.pl, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Zgorzelec.

 

 

                                                                                                                      Z up. Wójta

mgr Anna Demuth-Majda

         Sekretarz Gminy

 

 

Obwieszczenie zamieszczono:

 

  • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Zgorzelec ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec; 
  • na tablicy ogłoszeń wsi Łagów;
  • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Zgorzelec.

 

Sprawę prowadzi:

Elżbieta Kowalewska

tel. 75 77 214 46

nr pok. 5a

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 8a ust. 1 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych składających uwagi jest Wójt Gminy Zgorzelec, ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, tel. 75 77 214 11, e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) przez adres iod@gmina.zgorzelec.pl oraz pod nr tel. 75 77 214 40.
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://bip.gmina.zgorzelec.pl/ w zakładce „Ochrona Danych Osobowych” oraz w siedzibie administratora.  

obrazek