Zgorzelec, dnia 2018-05-10

 
NP.6721.2.2018/3
 
 
 OBWIESZCZENIE
 
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 30 i 39  ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr 193/12 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Jędrzychowice, Żarska Wieś, Pokrzywnik, gmina Zgorzelec dla zespołu parków wiatrowych Zgorzelec - Pieńsk,
 
Wójt Gminy Zgorzelec zawiadamia
 
o wyłożeniu do publicznego wgląduww. projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od  21 maja 2018 r. do  22 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w pokoju nr 5a, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publicznanad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  
15 czerwca 2018 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, w pokoju nr 11,  o godz. 12oo.
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składaćna piśmie do Wójta Gminy Zgorzelec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.07.2018 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej na adres gmina@gmina.zgorzelec.plzgodnie z przepisami art.18 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Zgorzelec.
 
Wójt Gminy Zgorzelec      
 
    /-/ Piotr Machaj            
 
 
 
 
Obwieszczenie zamieszczono:
  1. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Zgorzelec ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec; 
  2. na tablicy ogłoszeń w sołectwach: Jędrzychowice, Żarska Wieś, Pokrzywnik.  
  3. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Zgorzelec.  
 
Sprawę prowadzi:
mgr inż. Barbara Kula
Z-ca Naczelnika
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a