NP.6220.1.6.2019/23                                                                                                                
               Zgorzelec, dnia 17 maja 2022 r.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zgorzelec
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
    Wójt Gminy Zgorzelec, na podstawie art. 49 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.)oraz art. 87, art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 33 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), zwanej dalej ooś,
informuje
 
że w dniu 17 maja 2022 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek złożony przez Pana Zbigniewa Szewczyk Prezesa Spółki Ussala Sp. z o.o., w sprawie zmiany ostatecznej decyzjiWójta Gminy Zgorzelec NP.6220.1.6.2019/12 z dnia 01 października 2019r.o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 2,25 MW lokalizowanej na dz. nr 426/7, Obr. Sławnikowice, realizowanej jako dwie instalacje na dz. nr 426/4, 426/5, 426/6 i 426/7, Obr. Sławnikowice, Gmina Zgorzelec, zwane ”Sławnikowice III” i „Sławnikowice IV” wraz  z infrastrukturą towarzyszącą”, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, w oparciu o Kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną pod autorstwem kierownika projektu inż. Martyny Nosarzewskiej (Ansee Consulting, Wrocław, czerwiec 2019r.)
– zmianyw zakresie: rozbudowy jako realizacji jednej instalacji o nazwie „Sławnikowice III”, zmniejszenia powierzchni inwestycji, mocy, skali i usytuowania planowanego przedsięwzięcia,jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z powyższym, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 9 i 10 k.p.a., w nawiązaniu do art. 33 ust.1 ustawy ooś, ponieważ przedmiotowe postępowanie wymaga udziału społeczeństwa informuję, o możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami sprawy w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5, w godz. 800 do 1500, tel. 75-77-214-31), jak również składania uwag i wniosków dot. przedsięwzięcia w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Dodatkowo, informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w przedmiocie sprawy, wydaje się po uzyskaniu uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zgorzelcu oraz organem właściwym do wydania oceny wodnoprawnej tj. Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a wnioski do w/w organów skierowane zostały w dniu 17.05.2022r. W związku z tym, rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień.
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, zgodnie zatem z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, w związku z art. 49 ustawy kpa, o etapach niniejszego postępowania, strony będą zawiadamiane poprzez publiczne obwieszczenie.Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. <el:nasz_znak></el:nasz_znak><el:adresat>
 
Wójt Gminy Zgorzelec
                                                                                                                                                  /-/ Piotr Machaj    
 
 
Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- Sołtys wsi Białogórze
4. Spółka Ussala Sp. z o.o.
 
Sprawę prowadzi:Inspektor: Ewelina Szostak-Stawowa, Tel. 75  77  214  31