Zgorzelec, dnia 2022-07-22
NP.6733.14.2021/38
 
 
OBWIESZCZENIE
 
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503),
 
podaje się do publicznej wiadomości
 
fakt podjęcia zawieszonego z urzędu postępowania administracyjnego oraz zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN wraz z dodatkową rurą i zasobnikami zaciągowo – zapasowymi dla kabla światłowodowego oraz budowie stacji transformatorowejw ramach zadania: „Zgorzelec – przebudowa istniejącej linii napowietrznej L-707 relacji: projektowane złącze ZK/SN 20 kV – projektowana stacja transformatorowa JGL80716 – ETAP IV” w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 464, obręb Osiek Łużycki oraz 91/1, 107/23 i 107/20, obręb Łomnica, gmina Zgorzelec.
Inwestorem w/w przedsięwzięcia jest: Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, z pełnomocnictwa której działa Pan Włodzimierz Niziołek z „ARKOS” Sp.  z o.o.,      ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. 
            Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, pokój nr 6, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Zgorzelec
 
/-/ Piotr Machaj
 
 
                                                          
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa www.bip.gmina.zgorzelec.pl
  3. Tablica ogłoszeń sołectwa Osiek Łużycki.
  4. Tablica ogłoszeń sołectwa Łomnica.
 
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 6