Zgorzelec, dnia 2022-07-25
NP.6733.4.2022/3
 
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503),
 
podaje się do publicznej wiadomości
 
fakt rozpoczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlania drogowego na dz. nr 317/4, 317/5 oraz na cz. dz. nr 284/4, obręb Gronów, gmina Zgorzelec.
Inwestorem w/w przedsięwzięcia jest Gmina Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 5-900 Zgorzelec, reprezentowana przez Wójta Gminy Zgorzelec, z upoważnienia którego działa Bartłomiej Puzoń – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa.
Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, pok. nr 6, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
 
 
WÓJT
 
mgr inż. Piotr Machaj
 
 
 
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa: www.bip.gmina.zgorzelec.pl.
  3. Tablica ogłoszeń sołectwa Gronów.
 
 
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 6