Zgorzelec, dnia 27 lipca 2022 r.
NP.6220.1.9.2021/39
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), zgodnie z art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735, z późn. zm.) 
zawiadamiam strony
 
że Wójt Gminy Zgorzelec, po uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia w związku z prowadzoną oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tj.:
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu – Postanowienie nr sygn. WOOŚ.4221.194.2021.AS.5z dnia 26.07.2022r., uzgadniające realizację inwestycji z określonymi warunkami,
zakończył postępowanie
 
wszczęte na wniosek złożony przez Panią Katarzynę Wojtas Pełnomocnika Zarządu, umocowanej i działającej na rzecz Spółki PES 9 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wróbla 24 lok. nr 1, 02-736 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Instalacja Fotowoltaiczna „Mikułowa II” na renaturalizowanych terenach rolnictwa intensywnego Gminy Zgorzelec, wraz z przyłączem do Głównego Zasilania „GPZ Mikułowa”, realizowanego na terenach gruntów położonych w obrębie wsi Gronów, Sławnikowice, Pokrzywnik, Przesieczany, Gmina Zgorzelec, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 
W związku z powyższym, stosownie do art. 10 § 1, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuje się o możliwości zapoznania się,w terminie do 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia, osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec (ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 5), w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (nr telefonu 75 77 214 31). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego organu.
 
Po upływie wyznaczonego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.
 
Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.       
                                   
Wójt Gminy Zgorzelec
 
    /-/ Piotr Machaj             
   Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- Sołtys wsi Sławnikowice, Gronów, Pokrzywnik, Przesieczany.
4. Obszar oddziaływania inwestycji- Sołtys wsi Łagów, Trójca, Jędrzychowice, Żarska Wieś.
5. Obszar oddziaływania w części dot. Gminy Pieńsk – Urząd Miasta i Gminy Pieńsk.
Do wiadomości: Spółka PES 9 Sp. z o.o.                                                                                                                                         
 
Sprawę prowadzi:
Inspektor: Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77 21 431