Zgorzelec, dnia 2022-08-03
NP.6730.16.2022/21
 
 
OBWIESZCZENIE
 
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
Stosownie do art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 60 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503),
 
podaje się do publicznej wiadomości
 
fakt zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Białogórze 2 o mocy do 55 MW na działkach nr 48/1, 51/1, 52/1, 62/1, 64/1, 64/4, 84, 85, 65, 212/1, 212/4, 213, 214, 215, 216/2, 220, 222, 277, 288, 333, 334, 290/2, 290/3, 290/1, 286, 336 oraz na częściach działek nr 49/1, 50/1, 69/3, 72/385, 83, 218/3, 218/7, 218/8, 231/6, 278, 281/1, 284, 296/1, 218/9, obręb Białogórze, gmina Zgorzelecwraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Zgorzelec.  
            Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, pok. 6,w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
           
 
 
WÓJT
mgr inż. Piotr Machaj
 
 
 
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa www.bip.gmina.zgorzelec.pl
 
 
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 6