Zgorzelec, dnia 2022-08-19
NP.6730.16.2022/28
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
Stosownie do art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.),
 
podaje się do publicznej wiadomości
 
fakt wydania decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Białogórze 2 o mocy do 55 MW na działkach nr 48/1, 51/1, 52/1, 62/1, 64/1, 64/4, 84, 85, 65, 212/1, 212/4, 213, 214, 215, 216/2, 220, 222, 277, 288, 333, 334, 290/2, 290/3, 290/1, 286, 336 oraz na częściach działek nr 49/1, 50/1, 69/3, 72/385, 83, 218/3, 218/7, 218/8, 231/6, 278, 281/1, 284, 296/1, 218/9, obręb Białogórze, gmina Zgorzelecwraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Zgorzelec – decyzja Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 18.08.2022 r. znak: NP.6730.16.2022/26.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać sięw Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, pok. 6, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
 
Z up. Wójta
mgr Anna Demuth-Majda
Sekretarz Gminy
 
 
 
 
 
  
W załączeniu:
Treść decyzji Wójta Gminy Zgorzelec o warunkach zabudowy z dnia 18.08.2022 r. o sygnaturze NP.6730.16.2022/26.
 
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 6