Zgorzelec, dnia 2022-08-22
NP.6733.5.2022/16
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503),
podaje się do publicznej wiadomości
fakt zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlania drogowego na cz. dz. nr 180/4, obręb Przesieczany, gmina Zgorzelec,wszczętegona wniosek Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec,reprezentowanej przez Wójta Gminy Zgorzelec, z upoważnienia którego występuje Bartłomiej Puzoń – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa.
Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, pokój nr 6, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
Z up. Wójta
mgr Marek Wolanin
Z-ca Wójta
 
 
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa: www.bip.gmina.zgorzelec.pl.
  3. Tablice ogłoszeń w sołectwie Przesieczany.
 
 
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 6