Zgorzelec, dnia 30 sierpnia 2022 r.
NP.6220.1.3.2022/21
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku, o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
 
zawiadamiam
 
że decyzją z dnia 29 sierpnia 2022 roku, nr sygn. NP.6220.1.3.2022/18, Wójt Gminy Zgorzelec, bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych w postaci dwóch studni o łącznej wydajności 48 m3/godz., realizowanego na działce ewidencyjnej dz. nr 200/19, Obr. Przesieczany, Gm. Zgorzelec, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 
 
Dodatkowo, zgodnie z art. 85 ust. 3, cyt. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, informuję o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z dokonanymi uzgodnieniami z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5,  w godz. 800 do 1430, tel. 75-77-214-31).
 
Zgodnie z art. 49 ww. ustawy kodeks postepowania administracyjnego, niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
 
 
Z-ca Wójta Gminy Zgorzelec
 
                                                                                                                                     /-/ Marek Wolanin       
 
        
 
 
                             
Informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez umieszczenie obwieszczenia:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- tablica ogłoszeń -  we wsi Przesieczany.
 
 
Sprawę prowadzi:
Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77 21 431