Zgorzelec, dnia 07 września 2022 r.
NP.6220.1.9.2021/44
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z póżn. zm.)zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 38 i 85 ust. 3, ustawy z dnia
3 października 2008 roku, o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.).
 
zawiadamiam strony
 
że decyzją z dnia 05 września 2022 roku, nr sygn. NP.6220.1.9.2021/43, Wójt Gminy Zgorzelec,
po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w oparciu o przedłożoną dokumentację raportu, tj.
 • raportu, tj. „Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. instalacja fotowoltaiczna «Mikułowa II» na renatuaralizowanych terenach rolnictwa intensywnego gminy Zgorzelec wraz z przyłączem do Głównego Punktu Zasilania «GPZ Mikułowa» [opracowanie: BMT POLSKA SP. Z O.O., zespół autorów pod kierownictwem Macieja Czemarmazowicza, Wrocław, Październik 2021R.]
 • wraz z jego uzupełnieniem w postaci „Raportu zbiorczego z realizacji inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby realizacji przedsięwzięcia pn.Budowa instalacji fotowoltaicznej „Mikułowa II” składającej się z 9 obszarów wytwórczych połączonych siecia elektroenergetyczną, usytuowanych na renaturalizowanych terenach rolnictwa intensywnego, wraz z przyłączem do Głównego Punktu Zasilania „GPZ Mikułowa”[opracowanie: BMT POLSKA SP. Z O.O., zespół autorów pod kierownictwem Macieja Czemarmazowicza, Kornelii Kacperczyk, Wrocław, styczeń- kwiecień  2022r.],określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia na rzecz: Spółki PES 9 Sp.  z o.o. z siedzibą przy ul. Wróbla 24 lok. nr 1, 02-736 Warszawa, pn.:„Instalacja Fotowoltaiczna „Mikułowa II” na renaturalizowanych terenach rolnictwa intensywnego gminy Zgorzelec, wraz z przyłączem do Głównego Zasilania „GPZ Mikułowa”, realizowanego na terenach gruntów położonych w obrębie wsi Gronów, Sławnikowice, Pokrzywnik, Przesieczany, Gmina Zgorzelec
 
 1. Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam strony:
  1. Od niniejszej decyzji służy stronie, a także organizacji ekologicznej niebiorącej udziału
   w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Wójta Gminy Zgorzelec, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji;
  2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
 2. Dodatkowo, zgodnie z art. 85 ust. 3, cyt. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, informuję
  o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z dokonanymi uzgodnieniami z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zgorzelcu oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5,  w godz. 800 do 1430, tel. 75-77-214-31).
Zgodnie z art.49 ustawy kpa, niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                                                         
 Wójt Gminy Zgorzelec
 
                                                                                                                                                      /-/ Piotr Machaj
Informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez umieszczenie obwieszczenia:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- Sołtys wsi Sławnikowice, Gronów, Pokrzywnik, Przesieczany.
4. Obszar oddziaływania inwestycji- Sołtys wsi Łagów, Trójca, Jędrzychowice, Żarska Wieś.
5. Obszar oddziaływania w części dot. Gminy Pieńsk – Urząd Miasta i Gminy Pieńsk.
Do wiadomości: Spółka PES 9 Sp. z o.o.   
Sprawę prowadzi: Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77 21 431