Zgorzelec, dnia 08 września 2022 r.
NP.6220.1.1.2022/32
[dec.NR.6220.2.1.2015.19]
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji            o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.), zgodnie z art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735, z późn. zm.)
zawiadamiam strony
że Wójt Gminy Zgorzelec, po uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnień co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania rzeczonej inwestycji na środowisko, tj.:
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Zgorzelcu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Opinia nr sygn. WR.ZZŚ.6.435.24.2022.KS z dnia 29.03.2022r., o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i braku konieczności sporządzenia Raportu;
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu – stanowisko w piśmie ZNS.9022.3.6.2022.MW z dnia 22.03.2022r. – inwestycja, jako wymagająca uzyskania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż-nie podlega uzgodnieniu
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu – Postanowienie nr sygn. WOOŚ.4220.399.2022.TP.5 z dnia 31.08.2022r., (na które nie służy stronie zażalenie) o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i braku konieczności sporządzenia Raportu,
zakończył postępowanie administracyjne
wszczęte na wniosek złożony przez Panią Martę Marek pełnomocnika umocowanego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 30.11.2021r. do działania na rzecz Żwirowni Gozdanin Patryk Grzeszczyszyn z siedzibą w m. Gozdanin 27, 59-900 Zgorzelec w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Zgorzelec             o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacji i przeróbce kruszywa naturalnego ze złoża „Gozdanin I”, realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 205 i 206, Obr. 0002 Gozdanin, gmina Zgorzelec - w zakresie planowanego zwiększonego wydobycia kruszywa z ilości 100 000 m3 do ilości 500 000 m3, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z powyższym, stosownie do art. 10 § 1 w/w ustawy kpa, informuję strony o możliwości zapoznania się,w terminie do 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia, osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec                 (ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 5), w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (nr tel. 75 77 214 31). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego organu.
Po upływie wyznaczonego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.
Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.                                                      
 
Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia:                      
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl                                                
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.                                                                                    
3. Miejsce realizacji inwestycji- Sołtys wsi Gozdanin                                                                                                                          
4. Obszar oddziaływania w cz. Obr. Siekierczyn Rudzica – Urząd Gminy Siekierczyn
                                                                                                                                                 
Wójt Gminy Zgorzelec
/-/ Piotr Machaj
 
Sprawę prowadzi:
Inspektor: Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77 21 431